Boka ridabonnemang

AVTALför ridabonnemang hos  Kalmar Hästsportklubb

Om medlemmen är under 18 år ingås avtalet av medlems målsman.

Kalmar Hästsportklubb erbjuder medlemmar att teckna ridabonnemang enligt de villkor som finns kopplade för detta erbjudande. Avtalet ingås mellan medlemmen och Kalmar Hästsportklubb och gäller med de villkor för ridabonnemang som är aktuella vid avtalets undertecknande. Kalmar Hästsportklubb förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor över tiden, se punkt 10 i detta avtal.

Vid tecknande av ridabonnemang bekräftar medlemmen (eller medlemmens målsman) att denne tagit del av villkoren för ridabonnemang samt förstått och accepterar dessa villkor.

Kalmar Hästsportklubb är en ideell förening och är, liksom andra föreningar, beroende av ideella arbetsinsatser. För att alla medlemmar ska känna att de är delaktiga och för att fördela arbetet mellan medlemmarna har man för klubben två arbetstillfällen per termin. En kväll/förmiddag ansvarar man för vår caféverksamhet och en dag (6 timmar) hjälper man till i samband med att klubben anordnar tävlingar. För barn under 12 år är det förälder som utför dessa arbetsuppgifter, men gärna tillsammans med barnet. Schema sätt upp i stallet vid terminsstart. Det ligger på medlemmens ansvar att byta tid om den inte passar.

Jag har tagit del och godkänner detta ridabonnemang.

Allmänt om ridabonnemang

Kalmar Hästsportklubb erbjuder medlemmar att teckna ridabonnemang enligt dessa villkor. Avtal om ridabonnemang anses ingånget då medlemmen eller dennes målsman godkänt avtalet.

Kalmar Hästsportklubb köper på uppdrag av sina medlemmar, genom tecknande av ridabonnemang enligt detta avtal, ridlektioner av Stall Just HB.

Prova-på-ridning
Bokas genom bokadirekt.se. Efter 5 provlektioner bokas ett ridabonnemng.

Ridabonnemangets avtalstid, uppsägning etc.

Avtalstid
Ridabonnemanget gäller tills vidare fram tills Kalmar Hästsportklubb meddelats att medlemmen vill säga upp avtalet.

Uppsägning av ridabonnemang

Uppsägning av Ridabonnemang kan meddelas Kalmar HSK och stalljust@gmail.com, medlemmens namn och den/de lektionstid/er som medlemmen haft. Uppsägning av ridabonnemang kan normalt endast ske inför ny termin. Se punk för förändring av ridgrupp.
Meddelande om uppsägning ska ha inkommit till Kalmar Hästsportklubb senast den 1 december för vårterminen, och senast 1 juni för höstterminen. Inkommer meddelande om uppsägning efter den 1 december respektive 1 juni men innan terminen startat måste medlemmen betala för de första fem tillfällena. Har terminen startat kan medlemmen slippa betala den del av terminen som fylls av att annan ryttare  tar plats i ridgruppen. Kalmar Hästsportklubb strävar alltid efter att fylla grupperna med närvarande ryttare och kommer alltid försöka få in nya ryttare på dessa platser, om så är möjligt. Om ingen annan ryttare tillkommer faktureras resterande del av terminen.

Fakturering för ridabonnemang

Fakturering sker terminsvis och delas upp på  två  fakturor under terminen. En faktura kommer innan terminsstart och en faktura när terminen är igång. Möjlighet till månadsbetalning finns. Meddela personal på kontoret eller mejla till kalmarhastsportklubb@gmail.com så kan detta ordnas.

Rabatter
Om samma medlem rider flera lektioner i veckan ges en rabatt (10 %) på den/de billigaste tillfällena.

Studentrabatt
Studenter rider för juniorpris, meddela om du studerar i samband med tecknande av ridabonnemang eller köp av
Drop In-kort.

Förhinder att närvara på lektion och återridning
 Vid förhinder ska avbokning av lektionen ske senast 13.00 samma dag för lektioner på vardagar och senast fredag 18.00 för lektioner på helgen. Avbokning sker via SMS till din ridinstruktör eller via mail till stalljust@gmail.com. Anmäl alltid återbud för hästens skull!

Du kan byta eller sälja din plats på lektionen till annan likvärdig medlem/ryttare. Måste dock meddela respektive instruktör.

 Återridning

Kalmar Hästsportklubb erbjuder medlem som anmält förhinder och avbokat sin lektion att vara med på återridning. Man bokar då en annan tid i en likvärdig ridgrupp  eller en uteritt på helgdag när plats finns via bokadirekt.se. Återridning kan nyttjas som mest två gånger per termin. Vid längre frånvaro krävs läkarintyg för återridning av de missade lektionerna.

Förändring av ridgrupp
Fyllnadsgrad
Kalmar Hästsportklubb strävar efter att ha små ridgrupper för att instruktören ska ha tid med varje medlem. Normalt består ridgruppen av 9-10  ryttare. Ibland kan ridgruppen bli för liten för att det ska vara försvarbart att fortsätta med gruppen intakt. Vid en fyllnadsgrad under 80 % av gruppen förbehåller sig Kalmar Hästsportklubb i samråd med instruktören att flytta ryttarna i gruppen till likvärdiga grupper på andra dagar och tider.

Oförutsedda händelser

Ibland inträffar händelser som inte kan förutses. Detta kan vara bortfall bland hästar, personal, byggnader, markförhållanden eller annat som får stor inverkan på Kalmar Hästsportklubbs möjlighet att bedriva verksamheten utan att genomföra någon förändring. Kalmar Hästsportklubb kommer i dessa fall att försöka lösa ryttarnas möjlighet att delta på lektioner efter bästa förmåga. Kalmar Hästsportklubb äger i dessa fall rätt att ändra på ridgruppernas sammansättning och flytta ryttare till olika tillfällen för att försöka bereda så många som möjligt en chans att delta på lektionerna.

Information om förändrade grupper

Vid förändrade ridgrupper ska medlemmen informeras skriftligt, via mejl, eller muntligt om förändringen. Varje medlem skall ge sitt godkännande till förändringen för att ändringen ska anses vara överenskommen. Detta kan ske muntligen i samband med lektionen eller via mejlsvar.  Om inget svar inkommit två veckor efter att medlemmen (målsman) underrättats så anses medlemmen (målsman) ha givit sitt samtycke till förändringen (tyst accept).

Uppsägning som följd av förändring av ridgrupp

I de fall Kalmar Hästsportklubb måste förändra en ridgrupp, p.g.a. något av ovanstående (8.1 och 8.2) strävar Kalmar Hästsportklubb alltid efter att finna optimal lösning för både medlemmar, instruktörer, hästar och lokaler. I de fall medlemmen inte vill ha den nya tid som Kalmar Hästsportklubb kan erbjuda äger medlemmen rätt att säga upp sitt ridabonnemang, utan att behöva betala  för lektioner som genomförs efter att förändringen genomförts trots att uppsägning kanske inkommer efter 1 december alternativt 1 juni.

Säkerhet

Personlig utrustning
Vid all ridning skall godkänd ridhjälm användas. Säkerhetsväst är obligatorisk för alla medlemmar till och med det kalenderår de fyller 18 år. Hjälm och väst kan lånas kostnadsfritt.

Försäkring

Medlem i Kalmar Hästsportklubb är försäkrad, och medlemskap är ett krav för att få delta i arrangerad aktivitet. Medlemsavgiften betalas per kalenderår och faktureras på den första fakturan som betalas för respektive år. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som täcker alla medlemmar vid vistelse i stallet eller vid deltagande på arrangerad aktivitet (lektion etc.).

Ansvarsfriskrivning i händelse av olycka

Kalmar Hästsportklubb/Stall Just friskriver sig från allt ansvar för olyckor som händer i stallet, på lektioner, om du inte är medlem i Kalmar Hästsportklubb.

Förändringar i dessa villkor för ridabonnemang

Kalmar Hästsportklubb äger rätt att göra förändringar i dessa villkor för ridabonnemang. Nya villkor börjar gälla till i samband med terminsstart och dessa förändringar ska informeras om via mejl. Nya villkor skall sammanställas och göras tillgängliga i sin helhet på Kalmar Hästsportklubbs hemsida.